top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore o prodaji robe iz asortimana trgovačkog društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. i njihov su sastavni dio.

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve trenutne i buduće poslovne odnose u kojima BRTVILA-KOMERC d.o.o. kao prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke roba i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisano obliku.

Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

Ovi opći uvjeti bit će objavljeni na internetskoj stranici trgovačkog društva BRTVILA-KOMERC d.o.o.

 

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 2.

Ugovorni odnos nastaje prihvaćanjem ponude društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. Kupac prihvaća primjenu ovih općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

Članak 3.

Na temelju crteža, mjera, težina ili drugih podataka vezanih uz svojstva robe ne ugovaraju se svojstva robe u smislu čl. 401 st. 1 t. 3 Zakona o obveznim odnosima. Takvi podaci su obvezujući za društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. samo ako je to izrijekom ugovoreno u pisanom obliku.

Reprezentativni uzorci koji se možebitno dostavljaju uz ponudu služe za probu i nisu obvezujući u pogledu svojstava robe.

 

 

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 4.

Usluge i roba bit će opisane u pisanoj ponudi ili će se međusobno dogovoriti na neki drugi način u pisanom obliku, na početku poslovne suradnje, a za vrijeme trajanja iste, usluge i predmeti prodaje mogu se mijenjati samo pisanim sporazumom.

Minimalni iznos za naručivanje je 75,00 kn po poziciji i/ili 300,00 kn (bez uključenog PDV-a), ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem. Ukoliko je iznos narudžbe niži od gore navedenih iznosa, kupcu se zaračunavaju manipulativni troškovi ukupne vrijednosti do 300,00 kn.

Na potvrdi narudžbe/prihvaćanja ponude kupac mora jasno naznačiti adresu za slanje robe, adresu za slanje računa (e-Račun) i druge informacije koje su nužne za uspješno izvršavanje.

 

Sve informacije i podatci dani telefonskim putem su informativnog, neobvezujućeg karaktera.

 

Članak 5.

Isporuke se obavljaju na temelju pisanog dokumenta kupca (narudžbe) putem službene narudžbe ili putem elektroničke pošte. Prihvaćanje ponude/narudžba treba sadržavati broj naše ponude, ili priložiti e-mail iz kojeg je jasno vidljiva naša ponuda i svi uvjeti dani u njoj.

Uz isporuku prilažu se dokumenti dogovoreni ponudom/narudžbom (atesti i sl.), svi naknadni zahtjevi bit će dodatno naplaćeni.

Proizvodi se isporučuju pakirani u našu odgovarajuću ambalažu, s našim oznakama dimenzija, količine i ostalih nužnih podataka, a prema normi izrade. Posebne zahtjeve treba definirati prilikom traženja ponude i jasno naznačiti prilikom naručivanja.

Pariteti naznačen na otpremnici su Ex Works ili FCA Zagreb, ukoliko nije drugačije dogovoreno pismenim putem. Za iznose narudžbe manje od 500,00 kn zaračunavamo transportne troškove prema važećem cjeniku kurirske službe, i prikazujemo ih na računu za isporučenu robu. Za narudžbe veće od 500,00 kn ne zaračunavamo transportne troškove, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem.

Na izvanredne slučajeve isporuke roba (slanje na inozemna gradilišta, hitne isporuke i sl.) ne primjenjuju se odredbe iz Općih uvjeta, već ono što je dogovoreno pismenim putem.

 

 

 

CIJENE

 

Članak 6.

Cijene proizvoda iz asortimana društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. izražene su u kunama, a predstavljaju neto cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost, po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke proizvoda.

Cijene proizvoda iz asortimana društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. izražene su u eurima za kupce u inozemstvu.

Za hitne izrade/isporuke (unutar 24 sata) ne vrijede postojeće cijene, već se cijene formiraju prema predmetnoj situaciji. Ovo se ne odnosi na proizvode sa zaliha u standardnom pakiranju.

 

ROKOVI ISPORUKE

 

Članak 7.

Datumi i rokovi isporuke obvezujući su za društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. samo ako su ugovoreni u pisanom obliku, a isti se dogovaraju prilikom narudžbe.

Društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. ne odgovara za zakašnjenje ako je do istoga došlo zbog više sile ili nepredvidivih okolnosti, u kojem slučaju kupac i prodavatelj mogu odustati od narudžbe bez odštete ili dogovoriti nove rokove isporuke.

 

UVJETI PLAĆANJA

 

Članak 8.

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata. Kupac je dužan platiti robu u ugovorenom roku, a ako nije posebno ugovoreno, onda u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa. Plaćanje se smatra izvršenim danom doznake novca na račun društva BRTVILA-KOMERC d.o.o.

 

Članak 9.

U slučaju zakašnjenja kupca ili saznanja za okolnosti koje utječu na sposobnost kupca za plaćanje i dovode u pitanje naplativost tražbina društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. prema kupcu, sve nepodmirene tražbine društva BRTVILA-KOMERC d.o.o., dospijevaju odmah na naplatu, a društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. može po svojem izboru u cijelosti ili djelomično odustati od još neizvršenih ugovora ili neizvršene isporuke po prethodno sklopljenim ugovorima uvjetovati avansnim plaćanjem ili davanjem kaucija ili drugih instrumenata osiguranja plaćanja. Za nestandardnu robu, avansno plaćanje je uvjet za isporuku robe.

 

Članak 10.

Kupac je ovlašten uskratiti plaćanje ili izvršiti prijeboj isključivo u pogledu svojih tražbina prema društvu BRTVILA-KOMERC d.o.o. koje nisu osporene od strane društva BRTVILA-KOMERC d.o.o.. ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.

Kupac je ovlašten ustupiti tražbine koje ima prema društvu BRTVILA-KOMERC d.o.o. isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. s time da BRTVILA-KOMERC d.o.o. pridržava pravo da danu suglasnost povuče i izvrši prijeboj sa svojim dospjelim tražbinama prema kupcu.

 

JAMSTVA

 

Članak 11.

Kupac, odnosno primatelj usluge jamči da posluje u skladu sa zakonom, te posjeduje sve važeće licence, dozvole i ovlaštenja za kupnju robe, odnosno primanje usluga, te da nije podnesen zahtjev niti je donesena odluka o stečaju ili prestanku postojanja društva.

 

PREGLED PROIZVODA I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

 

Članak 12.

Za sve isporučene proizvode društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. daje garanciju od 12 mjeseci od pravilne ugradnje/instalacije ili  24 mjeseca od pravilnog skladištenja.

 

Članak 13.

Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima iste, uključujući i neispravnu količinu ili isporuke robe koje nije naručena odnosno kupljena, obavijestiti društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. u pisanom obliku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana isporuke, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad se nakon primitka robe od strane Kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostatka, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 

Članak 14.

Kod isticanja zahtjeva na osnovi jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija), kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku i/ ili zamjenske isporuke koje društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. Društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. može odlučiti da će umanjiti cijenu za vrijednost reklamiranog materijala.

Samo u iznimnim slučajevima, primjerice radi otklanjanja nerazmjerno velike štete koja se na drugi način ne bi mogla izbjeći ili otkloniti, Kupac je ovlašten na trošak društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. sam ukloniti nedostatke ili angažirati treću osobu koja će to učiniti.

U slučaju nestručnog rukovanja ili instalacije/montaže od strane kupca ili treće osobe, društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga.

Ukoliko je prijevoznika angažirao kupac, primopredajno mjesto je na skladištu prodavatelja i naknadne reklamacije nisu moguće.

Reklamacija dijela ukupno isporučene robe Kupcu ne daje pravo neplaćanja ostalog dijela robe koja nije predmet reklamacije.

Članak 15.

Društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. ne odgovara za nepropisno ili nepravilno korištenje, neispravno ili nemarno postupanje ili skladištenje te neispravnu obradu isporučene robe.

U slučaju prethodno navedenog postupanja kupca ili trećih osoba, kupac gubi prava koja mu po bilo kojoj osnovi pripadaju.

Članak 16.

Društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. odgovara za daljnju štetu, pored one koja nastane izravno na robi koju je isporučilo, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje njegovih rukovodećih radnika, skrivljene povrede života, tijela i zdravlja, te zlonamjerno prešućenih nedostataka na isporučenoj robi.

U slučaju skrivljene povrede bitnih ugovornih obveza društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. odgovara i za postupanje svojih nerukovodećih radnika, i to za krajnju nepažnju, dok je odgovornost zbog obične nepažnje nerukovodećih radnika ograničena na tipične štete koje su u razumnoj mjeri predvidive.

Ako kupac, zbog okolnosti za koje odgovara društvo BRTVILA-KOMERC d.o.o. (propušteno ili neispravno učinjeni prijedlozi ili savjeti dani prije ili nakon sklapanja ugovora, ili skrivljena povreda sporednih ugovornih obveza, osobito uputa za obradu robe), isporučenu robu ne bi koristio u skladu s ugovorom, na odgovarajući se način primjenjuju prethodni stavci ovog članka, pri čemu su daljnji zahtjevi isključeni.

 

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio o postojanju nedostatka gase se nakon isteka 12 mjeseci, računajući od dana odašiljanja pisane obavijesti društvu BRTVILA-KOMERC d.o.o.

 

MJESTO ISPUNJENJA

Članak 17.

Kod trgovačkih ugovora, kao mjesto ispunjenja međusobnih obveza ugovara se mjesto skladišta društva BRTVILA-KOMERC d.o.o. na adresi Mikulinci 14, 10010 Zagreb

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

Za slučaj spora iz ili u svezi sa trgovačkim ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Ako bilo koji dio iz Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

Članak 19.

Za ugovore koje BRTVILA-KOMERC d.o.o. zaključi u obavljanju svoje djelatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

 

Članak 20.

Podatke o kupcima BRTVILA-KOMERC d.o.o. obrađuje elektronskom obradom podataka i pohranjuje u datoteke. Isti predstavljaju poslovnu tajnu.

 

BRTVILA-KOMERC d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

 

U Zagrebu, 03. svibnja 2021. godine

bottom of page